PROGRAMOVÉ PRIORITY

V Senátu chci nadále řešit ochranu životního prostředí – krajiny, půdy, lesů a vody. S tím zásadně souvisí problematika klimatických změn a sucha. Chci pokračovat v řešení energetické krize, i za pomocí nástrojů a peněz, které máme z Evropské unie. A samozřejmostí je ochrana demokracie proti populismu a extremismu.

KLIMA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

– Smysluplná podpora OZE, elektromobilům
– Snižování energetické náročnosti budov
– Klimatické závazky ČR
– Omezení odpadů, jejich recyklace a přechod na oběhové hospodářství
– Využití odpadů v energetice
– Zelený úděl a FF55 jako příležitost a cesta k uhlíkové neutralitě

ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE

– Dostupnost lékařské péče, včetně zubních ordinací v regionech, včetně zkrácení čekacích lhůt na odborná vyšetření
– Dostatek kapacit v sociálních službách, zlepšení podmínek pro důstojné stáří

UDRŽITELNÝ ŽIVOT REGIONU

– Podpora projektů majících pozitivní vliv na řešení čisté energetiky a s pozitivním dopadem na životní prostředí (tzn. projektům s výraznou přidanou hodnotou, ne skladové haly a překladiště)
– Podpora projektům souvisejícím s rekonstrukcí a údržbou památkových objektů
– Spolupráce na smysluplném a udržitelném rekreačním využívání krajiny ve velkoplošných CHÚ MSK
– Podpora našich zemědělců a prodeje jejich produktů „ze dvora“

EU, ZAHRANIČÍ A BEZPEČNOST

– Participovat na vznikajících závazných dokumentech a zaujímat věcná a podložená stanoviska
– Podporovat Zelenou dohodu a FF55
– Aktivně podporovat diplomacii EU se třetími zeměmi, ve vztahu k plnění závazků vyplývajících z Pařížské konference, v rámci obchodních vyjednávání
– Podpora NATO, transatlantické spolupráce, větší odpovědnost členských států EU v NATO za bezpečnost Evropy
– Podpora politického a hospodářského partnerství vybraných zemí východní Evropy

ZEMĚDĚLSTVÍ, OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

– Novela zákona na ochranu půdního fondu
– Podpora nové strategie lesnictví – mimoprodukční funkce jsou na rovni ekonomických – les není továrna na dřevo, revize protierozní vyhlášky
– Podpora menších zemědělských subjektů
– Smysluplnost komplexních pozemkových úprav
– Výzkum a inovace v zemědělství
– Trvalé zavádění neproduktivních prvků v zemědělské krajině (remízky, meze)
– Rozšíření plochy velkoplošných chráněných území
– Podpora projektům na zachování biologické rozmanitosti
– Podpora racionálně působících ekologických spolků
– Novela zákona o myslivosti

Moje práce v Senátu

Zhodnocení mého působení v Senátu Parlamentu ČR

Vážení spoluobčané, milí přátelé,
je tomu již téměř 6 let, co jsem se ucházel o vaši důvěru v senátních volbách v roce 2016. Nastal čas na stručné ohlédnutí a zhodnocení mého senátního mandátu, který se chýlí ke konci.

V Senátu jsem celou tu dobu byl členem, a 4 roky místopředsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie. Od toho se odvíjela podstatná část mé práce v horní komoře Parlamentu ČR. Z Evropské unie dostáváme obrovské množství legislativních dokumentů a parlamenty členských států je projednávají a přijímají stanoviska, která adresují vládě a Evropské komisi. Tato stanoviska jsou projednávána Evropskou komisí a Evropským parlamentem a zohledněna ve výsledné podobě legislativy EU.

Senát Parlamentu ČR, resp. jeho Výbor pro záležitosti EU, jehož jsem místopředsedou, v tomto smyslu patří v posledních letech k šesti nejaktivnějším národním parlamentům z celé EU