Problematika hluku z dálnic se dostane na projednání obou komor parlamentu

V pondělí 11. dubna 2022 jsem se zúčastnil pracovního jednání v Klimkovicích, které zorganizoval Spolek pro přijatelný život kolem dálnic v Moravskoslezském kraji. Ten vznikl právě proto, že obce poblíž dálnice se dlouhá léta nemohou domoci uspokojivého řešení zejména hluku, který jim doslova nedá spát. Těch negativních vlivů je samozřejmě více – emise, nedostatečné řešení přívalové vody, či špatná prostupnost krajiny pro živočichy. Ale dopravní stavby jsou potřeba, což si však už nemyslím o řadě dalších logistických a skladových center, které dále zvyšují frekvenci dopravy a zabírají kvalitní půdu.

Proto je nezbytné upravit pravidla, podmínky a zákony tak, aby se v budoucnu stavělo více s ohledem na obyvatelstvo, obce a v neposlední řadě také přírodu a zemědělskou půdu. To bude v tomto kraji důležité i s ohledem na plánovanou vysokorychlostní trať, která povede z Hranic na Moravě do Ostravy – Svinova.
Budu v Senátu iniciovat projednání této problematiky příslušnými výbory a zapojení ministerstev.

 

Tisková zpráva z jednání

Třetího pracovního jednání Spolku pro přijatelný život kolem dálnic v MSK se zúčastnilo osm poslanců a senátorů z Moravskoslezského kraje. Obce sdružené ve spolku se na ně obrátily s konkrétními požadavky, jak zajistit zkvalitnění života obyvatel měst a obcí, jejichž obydlí se nachází blízko frekventovaných dopravních staveb.
Spolek pro přijatelný život kolem dálnic v MSK žádal poslance a senátory o úpravu Zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v par. 94 odst. 2 v návaznosti na par. 31 odst. 1 tak, aby účastníkem řízení byly vedle žadatele uvedeny také obce, jejichž katastrálního území se žádost dotýká, případně o hledání  jiného vhodného řešení, aby města či obce byly účastníkem řízení například v případě, že krajské hygienické stanice jednají s ŘSD o případných výjimkách při překračování hlukových limitů.
Dále by spolek uvítal podporu nějakého řešení, které povede ke snížení negativních vlivů z provozu již realizovaných dálnic a rychlostních silnic pomocí izolační zeleně. Proto spolek navrhuje vytvořit dotační titul na ministerstvu dopravy pro realizaci potřebných opatření. U nových staveb očekávají legislativní úpravu, která zajistí, že výsadba izolační zeleně bude na pozemcích obce už součástí dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení.
„Zasadím se o to, aby se to dostalo na půdu poslanecké sněmovny, protože chápu závažnost problému. Začnu tím, že požádám předsedu poslaneckého podvýboru pro dopravu o jeho svolání k této problematice,“ řekla poslankyně Zuzana Ožanová s tím, že jednání by se mohlo svolat ještě v tomto pololetí.
Podle poslance Aleše Juchelky bude vhodné doplnit jednání podvýboru o seminář na půdě poslanecké sněmovny.
„Pokud by řešení situace spočívalo ve změně stavebního zákona, tak teď je ta správná doba pro zapracování změny do novely, která je nyní předložena do připomínkového řízení. Očekávám, že po diskuzi, která by se mohla nyní otevřít, zpracuje ministerstvo dopravy doplňující návrh,“ připomněl poslanec Jiří Carbol.
Poslanec Jakub Janda uvedl dobrou zkušenost s jednáním u kulatých stolů v případě řešení Dolu Frenštát, proto navrhuje svolat je i v tomto případě a následně systematicky kontrolovat to, co tam zodpovědné orgány a instituce slíbí. Poslankyně Michaela Šebelová doporučila projednat problematiku také na úrovni Svazu měst a obcí.
Senátor Petr Orel přislíbil iniciaci projednávání problematiky na senátním podvýboru pro dopravu: „Je neoddiskutovatelné, že dopravní stavby  potřebujeme. Co ale nepotřebujeme, je celá řada dalších logistických a skladových center, které dále zvyšují frekvenci dopravy a zabírají kvalitní půdu. Očekávám výrazné posílení ochrany zemědělského původního fondu obdobně, jako tomu je na západ od nás. V té souvislosti bych rád připomněl, že jen v Moravskoslezském kraji máme 1500 hektarů nevyužitých brownfieldů.“
„Stojím nohama pevně na zemi, takže ještě nejásám. Ale jsem rád, že si poslanci a senátoři na nás udělali čas napříč politickým spektrem, což považuji za důležité, a že se shodli na postupu, který by podle mého prvního dojmu snad konečně mohl vést k cíli. Od jednání podvýborů pro dopravu na úrovni obou sněmoven si slibujeme rychlý posun,“ řekl předseda spolku a starosta Klimkovic Jaroslav Varga s tím, že spolek nyní bude pečlivě připravovat všechny potřebné dokumenty pro další jednání na půdě poslanecké sněmovny, případně senátu.
Spolek pro přijatelný život kolem dálnic v MSK založily 9. prosince 2020 na ustavující členské schůzi obce Klimkovice, Olbramice a Hladké Životice, později se připojily také Vřesina a Jistebník, nově i Vražné. Cílem spolku je usilovat společně o minimalizaci dopadů silničního provozu na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla v Moravskoslezském kraji na život občanů v přilehlých obcích. Spolek je nadále otevřen dalším členům, podmínkou pro vstup obce je schválení příslušným zastupitelstvem.

Ivana Gračková
mediální zastoupení Spolku pro přijatelný život kolem dálnic v MSK
736 281 733
ivanagrackova@email.cz