Akční plán pro rozvoj ekologické produkce

Senát včera všemi přítomnými hlasy schválil můj návrh usnesení (viz K 035 13 02 VEU Orel), který v úterý 8. 6.  prošel Výborem pro záležitosti EU, ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro rozvoj ekologické produkce.

Stenozáznam z pléna Senátu, ze dne 10. 6. 2021:

Děkuji za slovo, pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, náš evropský výbor se tímto tiskem zabýval na včerejším jednání evropského výboru. Pan ministr dostatečně už představil toto sdělení Evropské komise. Já jenom stručně řeknu, že ta hlavní opatření jsou rozdělena do tří oblastí, a to do podpory spotřeby ekologických produktů, zadruhé o zvýšení ekologické produkce a třetí oblast je zlepšení udržitelnosti ekologického zemědělství.

Senát se tou problematikou zabývá kontinuálně. Vychází to, jak už také bylo řečeno, ze Zelené dohody pro Evropu. Probírali jsme na plénu Senátu také Strategii od zemědělce ke spotřebiteli. Úzce to souvisí také se strategií v oblasti biodiverzity do roku 2030 a také s doporučením Evropské komise pro český strategický plán společné zemědělské politiky.

Vy máte na stolech naše doporučení. Já ho nebudu číst, jenom upozorním možná na dva body. Je potřeba ještě říci, že vychází ze stanovisek a doporučení podvýboru pro zemědělství a výboru hospodářského, které jsme v zásadě akceptovali.

Jenom bych upozornil, že v bodě 4, kde se upozorňuje na skutečnost, že ekologické zemědělství prostě dosahuje nižších výnosů, že tím pádem by mohlo dojít ke zdražování zemědělské produkce, tak tam já jsem si oproti usnesení výboru a podvýboru dovolil dát vsuvku, v souvislosti, hrozilo by to bezesporu, pokud by byl nárůst plochy orné půdy. Ale ta situace není, když se podíváme trošku jenom na statistiku ekologického zemědělství u nás, můžeme říct, že z těch 540 tisíc hektarů, které jsou obhospodařovány ekologicky, jsou 440 tisíc trvalé travní porosty. Je tam poměrně velké procento zeleniny a bylin, traviček na semeno. Je tam také 5,5 tisíce trvalých kultur, což jsou sady, vinice, případně chmelnice. 90 % ekologicky obhospodařovaných ploch se nachází v méně příznivých oblastech zemědělsky. Z toho 43 % v oblastech s důrazem na ochranu přírody.

Pak bych upozornil ještě na bod 5. Tam si dovolujeme vyzvat vládu, aby v rámci efektivní ochrany vodních zdrojů motivovala zemědělce vhodnou dotační politikou a dalšími možnými formami podpory k hospodaření v ekologickém režimu v okolí vodárenských nádrží a jejich povodí a v oblastech s významnou akumulací spodních vod.

Je nesporné, že dochází k zazemňování vodních nádrží. Je nesporné, že probíhá eutrofizace, ať už z hlediska živin, fosfor nebo dusík, což jsou věci, které samozřejmě působí negativně na kvalitu vody. Myslím si, že alarmující je poslední zveřejnění toho výzkumu, který teď proběhl v rámci vodní nádrže Římov, kde se ukazuje, že vlivem klimatických změn dochází k oteplování. U té nádrže je to o 2 °C. Hlavně to má dopad na okysličení, ať už ve spodních vodách, nebo svrchních vodách. A tím pádem na kvalitu té vody a samozřejmě dopad na faunu a flóru. Takže proto ten apel, i když jsem si vědom, že ministerstvo s tímto počítá, má tento program, tuto kapitolu, tuto část takhle zapracovanou v akčním programu pro ekologickou produkci, jako v českém akčním programu na období 2021 až 2027.

To by bylo zatím z mé strany všechno. Děkuji.