Trochu nečekaný úspěch aneb další naděje pro naši krajinu, vody a lesy

Na dnešním jednání pléna Senátu se mi podařilo do usnesení týkajícího se Národního plánu obnovy (NPO) prosadit doplnění, kterým Senát vyzývá vládu ČR, aby dala vysokou prioritu obnově struktury krajiny, zvýšení její ekologické stability, zlepšení vodního režimu a morfologického stavu vodních toků a zlepšení druhové a prostorové skladby lesů.

Je to apel na Vládu ČR, aby respektovala stávající závazné koncepční materiály – strategie, jako je  např. Strategie přizpůsobení se změně klimatu, Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR či Státní program ochrany přírody a krajiny ČR.

Z podkladů, které byly uvedeny v kapitole Ochrana přírody a adaptace na klimatické změny NPO jsem dospěl ke značným pochybnostem, že budou tyto závazné dokumenty respektovány. Kapitolu Ochrana přírody a adaptace na klimatické změny zpracoval rezort MZe, který ale nemá problematiku ochrany přírody a krajiny ve své gesci, tím rezortem je totiž MŽP. MZe v tom dokumentu prosazuje své priority v oblasti protipovodňových opatření, boji se suchem atd. To jsou právě oblasti, kde se pohledy rezortů MZe a MŽP často poměrně velmi různí.

Jde o to, aby tyto investice byly realizovány co nejlevněji a hlavně co nejšetrněji ve vztahu ke krajině a samozřejmě splnily svůj předpokládaný dopad na dané území. O tom mě materiál nepřesvědčil, a jsem velmi rád za podporu plenární schůze Senátu. Národní plán obnovy je jeden ze zásadních dokumentů v návaznosti na řešení dopadů pandemie.

Celé znění usnesení k NPO: Návrh usnesení k NPO_doplnění Orel

17. 3. 2021