Usnesení k doporučení Komise pro český strategický plán Společné zemědělské politiky

Jsem velmi rád, že se mi jako zpravodaji tisku dnes podařilo v Senátu prosadit usnesení k doporučení Komise pro český strategický plán Společné zemědělské politiky (SZP), které jsem si před několika dny obhájil na jednání senátního Výboru pro záležitosti EU (VEU).

Projednání tohoto bodu programu bylo o to komplikovanější, že byl ze strany zpravodaje Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, pana senátora P. Šilara, předložen návrh na vzetí tohoto dokumentu po projednání na vědomí. Ze strany podporovatelů tohoto návrhu usnesení však nebyly předloženy žádné konkrétní výhrady, či argumenty k usnesení VEU (který byl v tomto případě garančním výborem), jen byla zmíněna nějaká předběžná opatrnost, či obava z toho co ještě Evropská komise „vymyslí“, či jak se k ČR zachová v návaznosti na SZP.

Předmětný materiál EK určitě není bez chyb, sám jsem vyjádřil několik konkrétních výhrad, určitě se s ním nedá jednoznačně ve všem souhlasit, nicméně je tam celá řada zásadních a velmi inspirujících podnětů.

Jako zásadní z onoho usnesení pléna Senátu uvádím následující tři body:

Senát PČR

 souhlasí však s Komisí,

že by se při přípravě českého strategického plánu SZP měla pozornost soustředit mimo jiné na posílení ochrany biologické rozmanitosti v ČR a zlepšení stavu zemědělských a lesních stanovišť, podporu udržitelnějších zemědělských postupů, šetrné nakládání s dusíkatými hnojivy a pesticidy v návaznosti na potřebné zlepšení kvality podzemních a povrchových vod, na zlepšení poradenských služeb či snížení rozdílů ve výši dotací mezi zemědělskými podniky různých velikostí;

  připomíná v této souvislosti

své usnesení č. 499 z října 2020 ke strategii EU v oblasti biodiverzity do roku 2030, ve kterém Senát požádal vládu, aby při nastavování vnitrostátních pravidel pro provádění nové SZP vytvořila vhodné nástroje, které reálně přispějí k zastavení úbytku biologické rozmanitosti na území ČR, a usnesení č. 47 z listopadu 2020 ke Strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“, ve kterém Senát požádal vládu, aby v připravovaném českém strategickém plánu SZP byla vytvořena taková dotační pravidla, která budou respektovat cíle nové SZP a přispějí tak k udržitelnému zemědělskému hospodaření;

žádá vládu,

aby Senát informovala o finální podobě českého strategického plánu SZP a způsobu, jakým zohlednila navržená doporučení;

Usnesení v celém znění:  050-08-13-VEU-16.3.2021_J 017.13-Strategický plán SZP_Orel

Podrobněji k Doporučení Komise ke strategickému plánu SZP (senátní tisk J 017/13)

Stručné shrnutí

Komise v návaznosti na slib uvedený ve strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ (senátní tisk K 060/12) předkládá doporučení k návrhu českého strategického plánu SZP. Tato doporučení by měla ukázat směr, jakým by se měl strategický plán ČR při provádění specifických cílů SZP ubírat, aby přispěl k dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu, strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ a strategie v oblasti biodiverzity do roku 2030 (senátní tisk K 061/12). Komise k českému strategickému plánu zveřejnila celkem 14 doporučení rozdělených do čtyř oblastí, které se týkají podpory chytrého, odolného a diverzifikovaného odvětví zemědělství, posílení péče o životní prostředí a opatření v oblasti klimatu, posílení sociálně-ekonomické struktury venkovských oblastí, sdílení znalostí a inovací a digitalizace zemědělství a venkovských oblastí.

Vláda se v rámcové pozici vyjadřuje ke všem představeným doporučením Komise a snaží se nastínit, jak ČR bude uvedená doporučení plnit a to nejen prostřednictvím návrhu strategického plánu SZP, ale i dalších nástrojů a vnitrostátních strategií. Z rámcové pozice je patrné, že mezi vládou a Komisí nepanuje zásadní rozpor a dá se proto očekávat, že navržená doporučení budou ve strategickém plánu do značné míry zohledněna. Vláda však stále vyjadřuje obavy ohledně možných negativních dopadů některých cílů Zelené dohody, respektive obou předložených strategií, kterými mohou být například zvýšení cen potravin, snížení produkce a zvýšení nákladů na ni, a to v důsledku snižování používání hnojiv a pesticidů či výrazného rozšíření plochy v ekologickém režimu.

Odkazy na dokumenty:

Pracovní dokument EK

Rámcová pozice vlády

Chci věřit, že naše vláda dostatečně zohlední tato doporučení při finalizaci českého strategického plánu SZP, jak Senát Parlamentu ČR požaduje.

18. 3. 2021

Petr Orel