Evropská strategie k biodiverzitě prošla plénem Senátu

Na dnešním (14. 10. 2020) plenární schůzi Senátu bylo schváleno usnesení Výboru pro záležitosti EU (VEU) týkající se strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 „Navrácení přírody do našeho života“. Jde o diskusní, strategický dokument Evropské komise, který znamená již reálné rozpracování Zelené dohody pro Evropu.

Mezi základní vytýčené cíle patří chránit nejméně 30% půdy a 30% mořských oblastí EU.  Přísně chránit nejméně jednu třetinu chráněných území EU, zvrátit úbytek opylovačů, snížit celkové používání chemických pesticidů o 50%, zajistit, aby 25 % zemědělské půdy v EU bylo obhospodařováno ekologicky nebo třeba obnovit 25 tisíc km řek, či zachovat rybolovné zdroje a ochránit mořské ekosystémy.

Cíle bezesporu ambiciózní, ale dle mého soudu správné, jinak se nemůžeme hnout z místa.

Senát na základě usnesení, které jsem jako zpravodaj tohoto evropského tisku navrhnul, se znepokojením konstatuje, že současný výrazný pokles biodiverzity se nedaří zpomalit ani přes mnohaleté evropské úsilí, a proto podporuje strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030.

Doporučuje, aby u cílů vytýčených strategií bylo jasně stanoveno, že se jedná o cíle na úrovni EU a považuje za nutné, aby Komise zpracovala a předložila konkrétní dopadové studie navržených cílů nejen na úrovni EU, ale i na úrovni jednotlivých členských států, které budou obsahovat i nulovou variantu. Je nesmírně důležité dokázat predikovat a vyčíslit co by se stalo, jaký dopad by mělo, pokud bychom se k přírodě, biodiverzitě chovali stejným způsobem, jako doposud.

V posledním bodě usnesení pak žádáme Vladu ČR, aby při nastavování vnitrostátních pravidel pro provádění nové společné zemědělské politiky (SZP) vytvořila vhodné nástroje, které reálně přispějí k zastavení úbytku biologické rozmanitosti na území ČR. To je možná nejzásadnější část dnešního usnesení. Naše intenzivně využívaná krajina potřebuje vytvořit ekologické koridory s cílem zabránit genetické izolaci, umožnit migraci druhů, zachovat a podpořit zdravé ekosystémy a samozřejmě obnovit, či napravit vodní režim zemědělské krajiny.

Je potřeba vnímat, že biologická rozmanitost a dobře fungující ekosystémy jsou zásadní pro kvalitu našeho života. Na zachovalé přírodě jsme závislí potravinově, z hlediska dostupnosti čisté vody a vzduchu, a samozřejmě také zdravotně. Podle studie Světového fondu na ochranu přírody se populace volně žijících zvířat od roku 1970 zmenšily v průměru o dvě třetiny.

A ještě jedna dobrá zpráva na závěr, v rámci projednávání bodu týkajícího se nastávajícího jednání Evropské rady, které proběhne 15.-16. října t.r., prošlo senátem usnesení VEU, navržené končícím předsedou Václavem Hamplem, ve kterém se mimo jiné praví, že „Senát vítá, že na základě dopadové studie je navýšení cíle na snížení emisí skleníkových plynů EU do roku 2030 na 55% nejen proveditelné, ale také přínosné pro evropskou ekonomiku a zaměstnanost, prospěšné pro zdraví obyvatelstva, čistotu ovzduší a ochranu životního prostředí.“ Opět velká podpora snaze EK být lídrem v otázkách klimatických změn.

Usnesení prošlo napříč senátními kluby, pouze z klubu ODS nikdo z přítomných senátorů nehlasoval pro.