Výbor se vymezil vůči premiérově pokusu protlačit své lidi do Evropského a sociálního výboru (EHSV)

VEU se vymezil k nominaci zástupců nevládních neziskových organizací, kterou uskutečnila vláda ČR, do Evropského a sociálního výboru (EHSV).

 

Dnes (22.7.) jsme se na jednání Výboru pro záležitosti EU zabývali také nominací zástupců nevládních neziskových organizací, kterou uskutečnila vláda ČR, do Evropského a sociálního výboru (EHSV), poradního orgánu EU, na léta 2020-2025.

Členové tohoto výboru mají zastupovat občanskou společnost ve třech skupinách, a to zaměstnavatele, odborové organizace a neziskový sektor.

Bylo dobrým zvykem, který ctily všechny předchozí vlády, že nominaci za nevládní organizace navrhovala Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. Tak tomu bylo i v letošním roce a radní vybírali z 11 navržených kandidátů, nakonec byli nominováni 4 kandidáti.

Zatímco první dva vláda schválila, druhé dva pan premiér tzv. zařízl a předložil vládě dva své kandidáty, kteří však mají s neziskovým sektorem buď žádnou anebo spíše zoufalou souvislost.

Pan premiér si prostě vybral lidi, kteří ho budou i v tomto poradním orgánu hájit a podporovat jeho zájmy a to je špatně, předmětný výbor je poradní a měly by v něm znít hlasy celé společnosti.

Náš výbor v té záležitosti přijal usnesení, kterým se nad tímto přístupem podivujeme a žádáme vládu, aby tento krok ještě přehodnotila.

 

USNESENÍ VEU:

 

Odůvodnění:

 

Na svém jednání v pondělí 25.5. 2020 schválila vláda nové členy Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV)[1], poradního orgánu Evropské unie, na léta 2020-2025. Jeho členové mají zastupovat organizovanou občanskou společnost ve třech skupinách – zaměstnavatelé, odbory a tzv. různé zájmy, za nás v posledních 16 letech neziskové organizace. Členové nejsou zaměstnanci EU, působí ve svých domovských organizacích a do Bruselu jezdí zasedat pouze za úhradu cestovních nákladů. Nejde tedy o žádná “teplá místečka”. Pravomoci Výboru jsou pouze konzultační, od členů se očekává výrazná aktivita, jen tak mezi ostatními prosadí své návrhy Nemají totiž zastávat zájmy svého státu, ale nezávisle reprezentovat názory svých nominujících organizací.

 

Členy třetí skupiny (za neziskové organizace) měla na základě žádosti státní tajemnice pro EU Marcely Hrdinkové navrhovat Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (RVNNO) [2]. Ta nejprve vyhlásila veřejnou výzvu a z 11 kandidátů pak vybírala dokonce ve dvojím hlasování – nejprve ve Výboru RNNO pro spolupráci s EU a poté v celé Radě. Z obojího hlasování vyšla vítězně současná čtveřice zástupců českého neziskového sektoru (Brzobohatá, Curylo, Haken a Trantina), kteří dostali 21, 21, 18 a 18 hlasů (z 23 hlasujících). Tato jména měla následně místopředsedkyně RVNNO prof. Válková předat ke schválení ve Výboru pro EU na pracovní úrovni a následně ve vládě (viz zápis z hlasování).

 

Situace se však na Úřadu vlády zkomplikovala (dle zápisu z Výboru pro legislativu a financování RVNNO Odbor koordinace evropských politik výslovně žádal nominaci J. Ungermana) a dopisem předsedy RVNNO (Andreje Babiše) tak byli navrženi nominanti Brzobohatá, Curylo, Ungerman a Dúbravská. Dva posledně jmenovaní přitom v hlasování RVNNO získali pouze 3, resp. 1 hlas. Navíc tito kandidáti ani nezastupují neziskový sektor –   p.  Ungerman je současným členem výboru za skupinu II – Zaměstnance/odbory, kdy ho ČMKOS nehodlá znovu nominovat, a p. Dúbravská je současnou členkou výboru za Slovenskou republiku za skupinu I – Zaměstnavatele, za zemědělský sektor, za která již rovněž nebude nominována.

 

Návrh projednal vládní Výbor pro EU na pracovní úrovni 19.5., kde se proti této manipulaci ohradilo MZV a MŠMT. Do vlády tak šel materiál s rozporem. Proti nerespektování výsledků hlasování se v krátké době vyjádřila třetina členů a členek RVNNO, kteří adresovali premiéru Babišovi a místopředsedkyni rady prof. Válkové žádost o nápravu. Zůstali nevyslyšeni. Jak jim 2.6. odpověděla státní tajemnice pro EU Milena Hrdinková, jejich dvojí hlasování má jen indikativní charakter a není jediným zdrojem doporučení, která může předseda vlády ČR jakožto předseda RVNNO využít. Při své nominaci se rozhodl nevyužít doporučení RVNNO výhradně, což je v jeho pravomoci, ale zohlednil nutnost zajistit při nominaci do III. skupiny genderovou vyváženost a pravidelnou rotaci expertů z řad organizované občanské společnosti, které ČR do EHSV nominuje.” Odkázala se přitom na to, že hospodářští a sociální partneři své zastoupení v nominacích do I. a II. skupiny obměnili.

 

Genderová vyváženost je přitom kompenzována ve dvou zbývajících skupinách, kde je vždy po třech ženách a jednom muži.

Pravidelná rotace expertů je pojem naprosto neznámý, navíc zde by to znamenalo rotaci zástupců za zaměstnavatele a odbory nahrazující zástupce NNO.

 

Na protest proti tomuto postupu nominace rezignovala na členství v RVNNO paní Pavla Dusíková Jindrová.

 

K personáliím

 

Kandidáti, kteří obdrželi podporu RVNNO (po 18 hlasech) a byli vyřazeni:

 

Pavel Trantina dosáhl v EHSV pro ČR zatím nejvyšší pozice, předsedal v EHSV jedné ze 6 odborných sekcí, nyní je už podruhé místopředsedou Skupiny III. V řadě svých stanovisek (dokumentů výboru), přijatých vždy velkou většinou či jednomyslně, se soustředí na témata vzdělávání, mládeže a dobrovolnictví, významně se v Bruselu přičinil mj. o nastavení nového programu Evropský sbor solidarity. Je jedním z nemnoha expertů na tato témata ve výboru a dlouhodobě na nich spolupracuje s MŠMT. Vedle toho se rovněž zabývá tématy dezinformací, migrace a lidskoprávní problematikou.

Pracuje jako grantový specialista v organizaci Junák – český skaut, dobrovolně předsedá správní radě Skautské nadace Jaroslava Foglara. Nominovala jej znovu Česká rada dětí a mládeže, reprezentativní platforma více než 100 organizací dětí a mládeže, které v minulosti předsedal.

 

Roman Haken je aktivním členem EHSV se specializací na místní rozvoj a zapojování veřejnosti do rozhodování. Zpracoval řadu stanovisek ke Městské agendě EU, zabývá se agendou sociálního podnikání a sociálního zemědělství, problematikou životního prostředí, agendou SMART cities, Místní agendou 21. Je činný v oblasti Podunají, pracoval na vyjednávání vztahů EU – Balkán.

 

 

Kandidáti, kteří obdrželi 3/1 hlas a byli přesto navrženi:

 

Jaroslav Ungerman se v uplynulých letech činnosti EHSV viditelně neúčastnil. Jeho hlavním počinem bylo několikeré předložení pozměňovacích návrhů (společně s J. Dúbravskou) ke stanoviskům k zemědělství, snažícím se napomoci velkým agrokoncernům k evropským dotacím. Ty byly vždy ve velké většině členy výboru zamítnuty.

K osobnosti J. Ungermana a jeho minulosti viz např: https://archiv.ihned.cz/c1-66115190-od-husaka-k-babisovi-ungerman-byl-ekonomickym-poradcem-komunistu-ted-patri-k-nejblizsim-spolupracovnikum-sefa-ano.

  1. Ungermana nominovala Nadace Zemědělské fórum a její předseda prof. Jan Rychlík (Jan Rychlík ml. přitom pracuje na Úřadu vlády v odboru koordinace evropských politik, jenž měl nominace na starosti). Nadace nemá webové stránky, nepublikuje výroční zprávy (neboť pravděpodobně nevyvíjela po léta žádnou činnost) a teprve letos, po 17 letech, vložila do nadačního rejstříku účetní závěrku za loňský rok. Jejím zakladatelem je Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy-Asociace svobodných odborů České republiky, jenž je zase zakladatelem Asociace samostatných odborů, zastoupené ve Skupině II EHSV Bohumírem Dufkem, jenž má s J. Ungermanem dlouhodobě přátelské vazby.
  2. Dúbravská až doposud zastupuje v EHSV Slovensko ve skupině I – Zaměstnavatelé. Teprve před několika měsíci se přesunula do České republiky a začala pracovat v Agrární komoře. Ve své nové funkci v ČR mj. doprovodila prezidenta Agrární komory ing. Jandejska coby publikum do televizního pořadu “Máte slovo” na téma přemnožených hrabošů , kde se zastávala co nejširšího použití jedů ve prospěch velkofarmářů. K 31.7. paní Dúbravská v Agrární komoře (ačkoliv je jí nominovaná) končí.

[1] https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-economic-social-committee_cs

[2] https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/zakladni-informace-767/