Víceletý finanční rámec EU na léta 2021-2027

Na včerejší 23. schůzi (16.7.2020) se Výbor pro záležitosti EU  zabýval programem jednání nadcházející mimořádné Evropské rady, aktualizovaným návrhem víceletého finančního rámce (VFR) na období 2021-2027, nástrojem na podporu oživení „Next Generation EU“ (fondem obnovy), aktualizací návrhu o systému vlastních zdrojů EU a dvěma souvisejícími sděleními Komise. V usnesení k Evropské radě výbor odkázal na usnesení přijatá k víceletému finančnímu rámci a dalším projednávaným návrhům, jelikož o nich bude jednat právě Evropská rada.

 

Zdůraznil nutnost co nejrychlejšího přijetí VFR a s ním souvisejících návrhů. Upozornil, že zájmem ČR jako exportně orientované země je celoevropská hospodářská obnova. Podle výboru je v rámci VFR potřeba nalézt rovnováhu mezi reakcí na pandemii, podporou konvergence a podporou strukturálních reforem v oblastech veřejné politiky členských států. VEU podpořil úsilí vlády ČR o vyváženější konstrukci alokačních klíčů, zejména stanovení hrubého národního důchodu jako hlavního ukazatele hospodářské situace. Podpořil též podmínění čerpání prostředků dodržováním principů právního státu. Vyjádřili jsme znepokojení nad výrazným snížením prostředků v oblasti migrace, správy hranic, bezpečnosti a obrany v kompromisním návrhu VFR předsedy Evropské rady. VEU upozornil na nutnost konkretizace využití prostředků z fondu obnovy. Výbor vyzval vládu ČR, aby na jednáních Evropské rady pouze neobhajovala své národní zájmy, ale také přispěla k nalezení kompromisu, který by zabránil rozpočtovému provizoriu a umožnil co nejrychlejší přípravu na čerpání alokovaných prostředků. Vláda by také měla oproti čerpání evropských prostředků v minulosti zjednodušit administrativní náročnost čerpání. Podle VEU by vláda měla neprodleně zahájit v dialogu s Parlamentem, sociálními partnery a reprezentací regionální a místní samosprávy přípravu na čerpání evropských prostředků z nástroje na podporu oživení. Výbor vládu vyzval, aby ho informovala o způsobu ratifikace rozhodnutí o vlastních zdrojích v ČR.

 

V souvislosti se zřízením facility na podporu oživení a odolnosti a zřízením nástroje pro technickou podporu VEU požaduje, aby byla doba čerpání prostředků z facility stanovena na celé sedmileté období VFR, jelikož je nutné prostředky čerpat obezřetně a zodpovědně. Dále požaduje, aby vzorec pro rozdělení prostředků mezi jednotlivé členské státy v souladu s cílem facility zohledňoval míru jejich zasažení pandemií COVID-19, měl by tedy zohledňovat zejména socioekonomické dopady pandemie (propad HDP po roce 2020).

Dlužno dodat, že nikdo nenutí členské státy k čerpání mimořádných prostředků, na které si EU, resp. členské státy, musí půjčit u finančních ústavů.

VEU se zabýval situací před prezidentskými volbami v Bělorusku, které se budou konat 9. srpna 2020. Vyjádřil znepokojení v souvislosti s vazebním stíháním prezidentských kandidátů krátce po ohlášení kandidatury, což vzbuzuje vážné pochybnosti o demokratické regulérnosti volebního procesu. Zdůraznil, že důsledné dodržování principů právního státu a férové demokratické soutěže je nutnou a neopominutelnou podmínkou procesu přibližování k EU, které je cílem politiky Východního partnerství, jehož je Bělorusko členem. VEU vyslovil solidaritu s lidem Běloruska, pokud jde o svobodu demokraticky vyjádřit svoji vůli v otázce dalšího vedení země.