Z 21. schůze Výboru pro záležitosti EU

Výbor projednal Bílou knihu o umělé inteligenci a Zprávu Komise o dopadech umělé inteligence, internetu věcí a robotiky na bezpečnost a odpovědnost. Rozvoj technologií umělé inteligence považuje za důležitý strategický nástroj, jehož užití pro řešení společenských problémů představuje potenciální přínosy i rizika. Proto by uplatnění těchto technologií měla předcházet důsledná a inkluzivní debata o vymezení daného společenského problému a možnostech jeho řešení. Užívání umělé inteligence přináší rizika porušování základních práv. Zvláštní pozornost by pak měla být věnována kybernetické bezpečnosti a potenciálně vysoce rizikovým oblastem, jako je zavádění technologií umělé inteligence ve strategických sektorech. VEU také upozornil, že předčasná snaha o regulaci může zabránit inovacím a slibně se rozvíjejícím aplikacím technologií umělé inteligence.

VEU se dále mimo jiné zabýval sdělením o Východním partnerství a jeho směřování po roce 2020. Výbor ocenil výraznou roli ČR při přípravě nové politiky Východního partnerství a upozornil na potřebu jejího adekvátního financování ve Víceletém finančním rámci na období 2021-2027. Východní partnerství představuje společný rámec pro spolupráci Evropské unie, jejích členských států a Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavské republiky a Ukrajiny (partnerské země). Spolupráce v rámci Východního partnerství běží od roku 2009 – spuštěna byla během českého předsednictví v Radě EU, které se zásadním způsobem o zřízení tohoto rámce zasadilo. Obecným cílem Východního partnerství je posílit a prohloubit vzájemné politické a hospodářské vztahy, a přispět tak k posílení stability, prosperity a odolnosti sousedních zemí EU.