Senátní komise Voda-Sucho

Dnešní jednání senátní komise Voda-Sucho mělo jako hlavní bod programu projednání poziční zprávy o plnění vládní Koncepce ochrany před následky sucha v ČR za rok 2019, což jedle mého soudu velmi zdařilý a komplexně pojatý materiál.  Mimořádně se jednání k tomuto bodu programu zúčastnili i nejvyšší zástupci obou hlavních rezortů, pod které problematika vody spadá, pánové ministři Brabec a Toman.   Zpráva je velmi obsáhlá a je možné konstatovat, že naplňování koncepce jde poměrně ztuha, zdaleka ne vše se daří, ať již z objektivních, či subjektivních důvodů.

Z řady dřívějších jednání o problematice vody, ale i obecně ve vztahu k životnímu prostředí, jsem měl zřetelný dojem, že spolupráce obou rezortů drhne a do jisté míry je to logické, každý rezort hájí své.  Pánové ministři však naznačili, že jejich spolupráce se dostává na lepší úroveň a je oboustranná snaha nalézt v řadě sporných bodů konsenzus.   Což je možno doložit i tím, že se konečně dohodli na vydání „protierozní vyhlášky“, které Ministerstvo zemědělství úspěšně házelo několik let klacky pod nohy.   Na druhou stranu jsem toho názoru, že zemědělec, který hospodaří na svých, či pronajatých, pozemcích s dlouholetou perspektivou dělá vše, aby erozi zabránil a nepodřezával si tak pod sebou větev.  Žádná vyhláška by tak nebyla potřebná.

V diskusi se dostalo také na plánované vodní nádrže, na mou přímou otázku kolik vodárenských nádrží na pitnou vodu skutečně potřebujeme, mi bylo odpovězeno tak, že je potřeba mít určitou rezervu. S tím se dá v zásadě souhlasit, nicméně konkrétnější odpověď by mě více potěšila.  Opakovaně pak od zástupců Ministerstva zemědělství zaznělo, že v případě plánovaných vodních děl nejde o žádnou betonovou lobby, ale o strategickou záležitost. Rád bych tomu věřil a intenzivně se hodlám této problematice dále věnovat.

V diskusi jsem mimo jiné vyjádřil své velké pochybnosti o smysluplnosti vybudování vodní nádrže Rybník na Vlčnovském potoce na Novojičínsku a zmínil obrovskou ztrátu srážkové vody díky tisícům zastavěných hektarů průmyslovými zónami, skladovými halami, či supermarkety,  díky těmto plochám odtečou milióny kubíků vody ročně bez užitku, stát doposud nevynucoval její využití, to by se mělo s novým zákonem „O vodách“ výrazně změnit. 

Foto na facebooku

 

 

2. června 2020

Petr Orel