Shrnutí 20. schůze Výboru pro záležitosti EU

Výboru pro záležitosti EU (VEU) se včera (26.5.2020) zabýval východisky k prioritám předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022. Východiska předložená vládou považuje za dobré shrnutí priorit v jednotlivých oblastech.

VEU diskutoval také o sdělení týkající se posílení procesu rozšíření a perspektivy EU pro západní Balkán. Zdůraznil, že je nezbytné, aby EU podporovala reformy zemí západního Balkánu a nabídla jim jasnou perspektivu členství vzhledem ke strategickému a bezpečnostnímu významu západního Balkánu a za účelem zachování stability v této oblasti.

Jako zpravodaj jsem na tomto jednání VEU předkládal návrh usnesení k nařízení EP a Rady, kterým se stanoví právní rámec pro dosažení klimatické neutrality. Výbor po delší diskusi tento návrh odhlasoval, v předmětném usnesení je mimo jiné podpora tomu, aby se dosažení klimatické neutrality do roku 2050 na úrovni EU stalo právně závazným cílem. Dále se v usnesení konstatuje, že podrobnou analýzu dopadů předloženou na podporu sdělení Čistá planeta pro všechny z roku 2018 nelze v současné době považovat za aktuální v návaznosti na probíhající pandemii COVID-19. Stanovisko k možnému navýšení cíle EU v oblasti snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 na úroveň 50 – 55 % zaujme Senát až poté, co Komise zveřejní komplexní posouzení dopadů tohoto možného navýšení a vyzývá v této souvislosti vládu ČR k úzké participaci. V neposlední řadě je VEU toho názoru, že by EU z důvodu současné pandemie COVID-19 neměla omezovat svoji snahu dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Zelená dohoda pro Evropu by se měla stát základním rámcem pro obnovu evropského hospodářství zasaženého touto pandemií.

VEU projednal pokyny Komise týkající se přímých zahraničních investic a volného pohybu kapitálu ze třetích zemí a ochrany evropských strategických aktiv před začátkem používání nařízení o prověřování přímých zahraničních investic. Vládě doporučil rychlé přijetí jí navrženého zákona v takové podobě, aby se plně vztahoval i na oblast zdravotnických a ochranných výrobků a zdravotnického výzkumu a vývoje.