Přehrady z klobouku

Ministerstvo zemědělství přišlo v nedávných dnech s novým, resp. doplněným Generelem LAPV (lokality akumulace povrchových vod) o 31 nových lokalit určených k výstavbě vodárenských nádrží.  Jednou z nich je lokalita Rybník na Vlčnovském potoce v okrese Nový Jičín, tedy v Moravskoslezském kraji. Nádrž je plánována na ploše 22,5 ha a jímat by měla 0,61 mil. m3 vody. Znám tu lokalitu, resp. onu drobnou vodoteč velmi dobře, od dětských let. Vlčnovský potok je v horní části svého povodí, z více jak třetiny celého toku, zmeliorovaný, nejde o přírodní vodoteč, ale o meliorační příkop.

O tom, že takto měl sloužit pro odvodnění všech okolních polností, není pochyb, na dně této meliorační strouhy byly dokonce položeny betonové žlaby, aby zřejmě ani náznakem nebylo patrné, že šlo původně o přírodní tok.  Jasný a velmi neblahý pozůstatek reálného socialistického zemědělství. V posledních několika letech jde navíc pouze o občasnou vodoteč, i více jak měsíc v roce zde neteče žádná voda nebo zmizí a objeví se až po desítkách metrů, vysychají i hlubší tůně. Dříve pstruhový potok s výskytem raka říčního je jen stínem  toho, co tady bylo před desítkami let.

Úvahy o vybudování nádrže mi přijdou absurdní, jako by lokality někdo na MZE, či Povodí Odry vytahoval z klobouku.  Ten potok volá na správce toku velmi hlasitě po jediném, chce důslednou obnovu – revitalizaci celého zmeliorovaného toku.

Určitý smysl může mít u daného povodí vybudování suchého poldru ve spodní části toku, aby se minimalizovaly škody způsobené případnou bleskovou povodní, tak jak se tomu stalo v roce 2009.